Leerlingbegeleiding / Zorgondersteuning

Er zijn op Het Amsterdams Lyceum vele vormen van leerlingbegeleiding, variërend van studiehulp bij taalproblemen tot begeleiding bij persoonlijke problemen. Hieronder lichten wij kort toe waar onze leerlingbegleiding uit bestaat. Een uitgebreide beschrijving is te lezen in ons document Zorgondersteuning en in ons Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025.

Zorgcoördinatoren
Een leerling wordt door zijn of haar mentor aangemeld bij onze zorgcoördinatoren de heer H. Epema (onderbouw) en mevrouw A. Babic (bovenbouw). Zij overleggen en verwijzen de leerling door naar degene die de leerling op dat moment de meest geschikte begeleiding kan geven. Zij houden contact met deze professionals en zijn de schakel in de communicatie tussen school, mentor en ouders. Ze zijn bereikbaar via: zorgcoordinator@amsterdams.com

Leerlingen begeleiden leerlingen
Onze school heeft een leerlingencontactcommissie van ongeveer 12 leerlingen die de taak hebben het goede schoolklimaat in stand te houden. Het is gebleken dat voor kinderen de drempel om met problemen naar een medeleerling toe te stappen, laag is. Ruzies, geroddel, gepest en agressief gedrag kunnen door deze leerlingen worden gesignaleerd en soms kunnen zij oplossingen bieden. Jaarlijks wordt de commissie na zorgvuldige selectie aangevuld met een vijftal nieuwe leden om de vertrekkende leerlingen te vervangen. De nieuwe commissieleden volgen eerst gedurende een aantal maanden een intensieve training. Als het te ingewik​keld wordt of wanneer de problemen te groot zijn, kunnen zij terugvallen op de twee docenten die deze commissie begeleiden. Aan elke eerste klas zijn twee commissieleden gekoppeld.

Dyslexieproblemen
Mevrouw M. Kuyper kan ouders en leerlingen steunen bij vragen en problemen die te maken hebben met dyslexie. Zij zijn betrokken bij het werk van de dyslexiewerkgroep en hebben overleg met de docenten. Via hen kan een leerling indien nodig ook getest worden. Aan de hand van hun specifieke problemen wordt bepaald van welke faciliteiten zij gebruik kunnen maken. Meestal is dat in ieder geval een tevoren afgesproken hoeveelheid extra tijd bij het maken van toetsen. Een verklaring van een externe dyslexiedeskundige is daarvoor noodzakelijk.

Inloopspreekuur
Voor sommige vakken zijn er inloopspreekuren voor leerlingen die hulp nodig hebben of een onderwerp nog eens opnieuw uitgelegd willen krijgen. Het inloopspreekuur wordt gehouden na afloop van de lessen. Verder kunnen leerlingen op afspraak extra ondersteuning van hun docent krijgen.

Taal- en rekenondersteuning
Voor leerlingen uit de eerste klas die te kampen hebben met taalproblemen bestaat de mogelijkheid lessen Nederlands te volgen die ondersteuning op maat bieden. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte kunnen indien nodig en gewenst twee keer per week onder begeleiding huiswerk maken. Voor leerlingen met rekenachterstanden bestaat de mogelijkheid extra rekenonderwijs te volgen.

Examenvrees of faalangst
Op school worden door mevrouw Flora Almekinders trainingen verzorgd voor leerlingen uit de eerste en tweede klas die last van faalangst hebben. Deze trainingen starten, bij voldoende deelname, aan het begin van het schooljaar. Voor leerlingen uit de examenklassen geeft zij examentraining, bij voldoende deelname, vanaf half november. Leerlingen kunnen zich hiervoor via de mentor of afdelingsleider opgeven en worden dan eerst getest.

Leerlingen met een beperking
Voor leerlingen die speciale noodzakelijke zorg nodig hebben in verband met een beperking wordt voor de inschrijving in een gesprek met de zorgcoördinator en een van de ouders bepaald of de leerling de nodige hulp kan krijgen. Meer informatie over alle zorg die de school biedt, kunt u vinden in het schoolondersteuningsplan.

Onderwijs aan zieke leerlingen
Als door een arts is vastgesteld dat een leerling tenminste drie weken de school niet zal kunnen bezoeken, kan er een beroep gedaan worden op de stichting onderwijs aan zieke kinderen. Dat betekent niet dat de leerling eerst drie weken thuis moet zijn: er kan meteen actie ondernomen worden. De zieke leerling krijgt 2 of 3 keer per week gedurende 1 of 2 uur thuis les van bevoegde docenten. De leerling kan aangemeld worden via de zorgcoördinator. Het onderwijs is gratis.

Het zorgadviesteam
Voor een leerling met problemen die zich minder goed lenen voor hulp door de mentor, de afdelingsleider of de zorgcoördinator bestaat de mogeljkheid te worden aangemeld bij het zorgadviesteam. Dit gebeurt altijd via de zorgcoördinator. Het team komt eens in de vijf of zes weken bijeen en bestaat uit de leerplichtambtenaar, de schoolarts, iemand van het OuderKindAdvies-team, eventueel een psycholoog en de zorgcoördinator. Indien nodig heeft de zorgcoördinator tussentijds overleg met de externe leden.

Antipestcoördinator

Leerlingen en ouders kunnen terecht bij onze anti-pestcoördinator de heer Laurens Beets lbeets@amsterdams.com als er problemen zich voordoen of vragen zijn omtrent pestgedrag

Contactpersonen bij klachten
Als leerlingen klachten hebben, kunnen zij terecht bij mevrouw Xandra Koorndijk (xkoorndijk@amsterdams.com) of de heer Wouter van Wijk (wvanwijk@amsterdams.com). Zij proberen de problemen op te lossen of adviseren welke stappen ondernomen moeten worden.