Gezonde schoolkantine

Het Amsterdams Lyceum is een omgeving waar gezond kiezen gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen. Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen. 

Op het Amsterdams Lyceum vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten vooral gezondere keuzes biedt. De leerlingen kunnen ook in de omgeving eten halen maar de supermarkt die zich in de omgeving bevindt, hanteert een deurbeleid wat maakt dat de leerlingen veelal in de kantine lunchen.  

De Gezonde Schoolkantine 

We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine voldoet aan de eisen voor de Gouden Kantine Schaal.  

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes. 
  • We bieden groente en fruit aan. 
  • De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken. 

De Gouden Kantine Schaal is op 24 april 2023 toegekend. Deze wordt ieder jaar opnieuw aangevraagd. De kantine wordt door Vital4Skool gerund. Zij brengen ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en de uitkomst wordt gerapporteerd aan de directie.  

Ook het drinken van water uit de kraan zien wij als een belangrijke stimulans voor een gezonde leefstijl. Daarom heeft de school in de kantine een watertappunt geplaatst. Dit tappunt is voor iedereen eenvoudig bereikbaar en gratis te gebruiken. 

Gezonde School  

Het Amsterdams Lyceum werkt planmatig en integraal aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en docenten. Wij doen dit door aandacht te geven aan de fysieke en sociale omgeving, aan educatie en signaleren en door dit vast te leggen in ons beleid. 


Fysieke omgeving

Het Amsterdams Lyceum richt de schoolomgeving zo in dat het gezond eten en drinken stimuleert. Zoals gezegd zorgen we voor een Gezonde Schoolkantine en bieden we in de kantine een hygiënisch watertappunt waar leerlingen eenvoudig zelf water kunnen tappen.  

Gezondheidseducatie 

Er wordt structureel aandacht besteed aan voeding in de lessen biologie in de tweede en vijfde klas. Ook maken we gebruik van het lespakket Weet wat je eet in het eerste leerjaar. Ook zal er in de bovenbouwlessen lichamelijke opvoeding een project verzorgd worden over voeding en sport. 

Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij naast de docenten en mentoren twee zorgcoördinatoren en een Ouder- en Kindteam aangewezen. Jaarlijks wordt er nagegaan hoe het staat met de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen. Na signalering schakelen de zorgcoördinatoren het hele Ouder- en Kindteam in en de ouders/verzorgers worden betrokken in dit proces.  

Ook worden de leerlingen via de mentoren en de ouders/verzorgers via een ouderavond aan het begin van elk schooljaar op de hoogte gebracht bij wie ze terecht kunnen met vragen of hulp rondom voedingsgewoonten en gewicht. 

Beleid 

Het Amsterdams Lyceum voert een actief beleid rond gezonde voeding, zoals in dit beleidsplan omschreven. Jaarlijks wordt het beleid samen met de GGD-contactpersoon geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit gebeurt tijdens of direct na het Gezonde Schoolgesprek dat de GGD en de school jaarlijks houden. Daarbij zijn een Ouder- en Kindadviseur, de Gezonde Schooladviseur, en een zorgcoördinator aanwezig.  

De coördinatie van het thema voeding ligt bij Gezonde Schoolcoördinator mw N. Krijnen. Het beleid is vastgelegd in onderhavig beleidsstuk.  

Samenwerking 

De Gezonde Schooladviseur van de GGD Amsterdam ondersteunt het Amsterdams Lyceum bij de Gezonde Schoolaanpak rond het thema voeding.  

Het Amsterdams Lyceum en meer  

Onze leerlingen zijn erg betrokken bij de school. Aangezien er door onze leerlingen veel wordt gesport en er thuis gezond wordt gegeten, hechten zij er waarde aan dat er op school ook gezond en lekker eten te koop is. Daarom is er ook een jaarlijkse overleg tussen de leerlingen en de Vital4Skool, de organisatie die onze gezonde schoolkantine exploiteert. Zo dragen zij direct hun steentje bij aan onze gezonde school.