Absentie en Verlof

Absentie
Bij ziekte of afwezigheid vragen wij aan ouders/verzorgers dit op de dag zelf telefonisch aan de afdelingsleider te melden. Er kan gebeld worden tussen 7.45 uur en 8.30 uur. Spreek een voicemailbericht in wanneer er niet wordt opgenomen. Vermeldt naam, klas, de reden en duur van de afwezigheid en het telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent. Graag ook doorgeven of uw kind eventueel toetsen mist.

Overzicht afdelingsleiders

Eerste klassen en A2D en G2Amevrouw A. Drosterij 020 5747 741
Derde klassen en A2Cde heer R. Piet en 020 5747 755
Vierde klassen en A2E en G2Bmevrouw S. Vermeijden020 5747 695
Vijfde klassen en A2Bde heer N. Vlaming 020 5747 752
Zesde klassen en A2Ade heer R. Mesman 020 5747 743

Bij het maken van een afspraak met tandarts of dokter moet zoveel mogelijk met de schooltijden rekening gehouden worden.

Wie tijdens schooltijd ziek wordt, meldt zich af bij de afdelingsleider. Een leerling mag niet zonder afmelding de school verlaten.

Bij ongeoorloofde absentie geldt in principe de regel: één gemist uur betekent twee uur inhalen. Voor toetsen die ongeoorloofd gemist zijn, geldt dat daarvoor het cijfer 1 gegeven wordt. 

Leerlingen die te laat komen, hebben wanneer het om minder dan tien minuten gaat, alsnog toegang tot de les. Wanneer een leerling vaker dan drie keer te laat komt, moet die zich de volgende morgen om 7.45 uur op school melden. 

Verlof
Tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt, moet hij of zij op grond van de Leerplichtwet bij een school staan ingeschreven en deze school geregeld bezoeken. Dit laatste betekent dat alleen wanneer het beroep van de ouders of de verzorgers dat noodzakelijk maakt, de leerling van de rector toestemming kan krijgen om in schooltijd met hen op vakantie te gaan. Die toestemming kan slechts éénmaal per schooljaar voor maximaal tien lesdagen worden verleend en kan nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken

Bij hoge uitzondering wegens gewichtige omstandigheden kan door de rector verlof worden verleend om de school voor tien dagen niet te bezoeken. Is het verlof langer dan tien dagen dan beslist de leerplichtambtenaar. Wanneer de leerplichtige leerling de school verzuimt zonder geldige reden, is de school verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen. Dit gebeurt bij drie dagen aaneengesloten verzuim of wanneer in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van de lessen werd verzuimd. Verlof kan uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor kan bij de rector de heer Van Veen een formulier worden opgehaald.