De Raad van Toezicht van Het Amsterdams Lyceum stelt zich voor

Het Amsterdams Lyceum is een bijzondere school, georganiseerd als een vereniging. Via het inschrijfformulier kiezen vrijwel alle ouders voor het lidmaatschap van deze vereniging, waarvan ook het personeel lid is. De belangrijkste taak van de vereniging is het bewaken van de unieke identiteit van de school.

Centraal in de schoolorganisatie is de positie van de rector-bestuurder, die zowel leiding geeft aan de school, als bestuurder is van de vereniging. De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan van de vereniging en verantwoordelijk voor het interne toezicht op de school. Dat betreft zowel het beleid van de rector-bestuurder, als de algemene gang van zaken. De kern daarbij is de doelmatige en rechtmatige besteding van de overheidsbekostiging en de onderwijskwaliteit.

De RvT bestaat uit vijf vrijwilligers, die worden geworven uit de kring van betrokkenen bij de school, doorgaans ouders van leerlingen. Bij de werving wordt gelet op de diversiteit in maatschappelijke achtergrond. Op basis hiervan worden de portefeuilles c.q. aandachtsgebieden onderling verdeeld. De RvT vergadert standaard vier maal per jaar met de rector-bestuurder, tweemaal per jaar met de Medezeggenschapsraad en daarnaast zo vaak als nodig is.

Op de website vindt u de statuten, reglementen en het jaarverslag. Op de Algemene Vergadering in juni leggen de rector-bestuurder en de RvT jaarlijks verantwoording af aan de leden, dus ook aan u. Noteert u vast 21 juni 2022 hiervoor in de agenda?

Binnen Het Amsterdams Lyceum vinden wij open en transparante communicatie belangrijk. Treed in contact met de mentor of afdelingsleider van uw kind als dat nodig is. Daarnaast is de schoolleiding (de rector-bestuurder en de twee conrectoren) altijd benaderbaar. Ook met de RvT kunt u contact opnemen. U vindt onze gegevens hieronder, in de schoolgids en op de website van Het Amsterdams Lyceum.

Mocht u als ouder uw steentje bij willen dragen aan de school, dan kunt u zich verkiesbaar stellen voor de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad, of de RvT. Vacatures worden altijd via e-mail onder uw aandacht gebracht. Wij wensen u en uw kind een goed schooljaar.

Met hartelijke groet, namens de Raad van Toezicht,

Marco Brugmans, voorzitter

dr.ir. M.J.P. (Marco) Brugmans, voorzitter, brugmans@xs4all.nl
Natuurkundige, werkzaam in publieke sector op gebied van veiligheid, publieke gezondheid en zorg. Huidige baan: plv. bestuursvoorzitter bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
Dochter in 6e klas
mr. P.J.L. (Patrick) Groeneveld, plv. voorzitter, p.groeneveld72@upcmail.nl
Na rechtenstudie gewerkt als advocaat. Daarna bedrijfsadviseur en consultant geweest voor businessplannen, inclusief strategie, financiën en organisatie. Inmiddels geruime tijd actief als investeerder in private bedrijven.
Zoon in 4e klas
drs. G. (Gonnie) Albrecht, lid, g.albrecht@piresearch.nl
Psycholoog/gedragstherapeut, met grote interesse in zowel inhoudelijke ontwikkeling als daadwerkelijke implementatie. Huidige baan: directeur van een organisatie voor ontwikkeling, opleiding en onderzoek in jeugdhulp en onderwijs.
Zoon in 3e klas
A.J. (Anton) Arts, lid, anton.j.arts@gmail.com
Partner bij een investeringsfonds dat zich richt op het versnellen van de energie-transitie met digitale technologie. Vanuit die rol ook commissaris bij een aantal techbedrijven en adviseur over innovatiebeleid.
Dochter in de 4e klas
drs. J.W. (Jan Willem) Cramer, lid, j.w.cramer@me.com
Studie: Geschiedenis en Internationale Economische Betrekkingen. Huidige baan: Senior Advisor bij een financiële instelling, adviseur bij verschillende jonge ondernemingen en vertrouwenspersoon en adviseur bij een aantal families en hun familiebedrijf of ‘Family Office’.
Zoon in 4e klas.