Raad van Toezicht

Het Amsterdams Lyceum is een bijzondere school, georganiseerd als een
vereniging. Via het inschrijfformulier kiezen vrijwel alle ouders voor het lidmaatschap
van deze vereniging, waarvan ook het personeel lid is. De belangrijkste taak van de
vereniging is het bewaken van de unieke identiteit van de school.


Centraal in de schoolorganisatie is de positie van de rector-bestuurder, die zowel
leiding geeft aan de school, als bestuurder is van de vereniging. De Raad van
Toezicht (RvT) is een orgaan van de vereniging en verantwoordelijk voor het interne
toezicht op de school. Dat betreft zowel het beleid van de rector-bestuurder, als de
algemene gang van zaken. De kern daarbij is de doelmatige en rechtmatige
besteding van de overheidsbekostiging, de onderwijskwaliteit en de werkgeversrol
voor de rector-bestuurder.


De RvT bestaat uit zes vrijwilligers, die worden geworven uit de kring van
betrokkenen bij de school, doorgaans ouders van leerlingen. Bij de werving wordt
gelet op de diversiteit in maatschappelijke achtergrond. Op basis hiervan worden de
portefeuilles c.q. aandachtsgebieden onderling verdeeld. De RvT vergadert
standaard vier maal per jaar met de rector-bestuurder, tweemaal per jaar met de
Medezeggenschapsraad en daarnaast zo vaak als nodig is.
Op de website vindt u de statuten, reglementen en het jaarverslag. Op de Algemene
Vergadering in juni leggen de rector-bestuurder en de RvT jaarlijks verantwoording af
aan de leden, dus ook aan u. Het is een mooie bijeenkomst om kennis te nemen van
de algemene zaken op de school, van evenementen tot financiën. Noteert u vast 16
juli 2024 hiervoor in de agenda?


Binnen Het Amsterdams Lyceum vinden wij open en transparante communicatie
belangrijk. Treed in contact met de mentor of afdelingsleider van uw kind als dat
nodig is. Daarnaast is de schoolleiding (de rector-bestuurder en de twee
conrectoren) altijd benaderbaar. Ook met de RvT kunt u contact opnemen. U vindt
onze gegevens hieronder, in de schoolgids en op de website van Het Amsterdams
Lyceum.


Mocht u als ouder uw steentje bij willen dragen aan de school, dan kunt u zich
verkiesbaar stellen voor de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad, of de RvT.
Vacatures worden altijd via e-mail onder uw aandacht gebracht. Wij wensen u en uw
kind een goed schooljaar.

Met hartelijke groet, namens de Raad van Toezicht,

Marco Brugmans, voorzitter