Organisatie

Schoolvereniging
Uniek is dat Het Amsterdams Lyceum in stand wordt gehouden door een schoolvereniging en niet zoals veel scholen in Nederland behoren tot een stichting waarbij meerdere scholen zijn aangesloten. Bij de aanmelding wordt de ouders gevraagd lid te worden van onze vereniging. Ook alle personeelsleden van de school zijn lid van de vereniging, die een belangrijke rol heeft bij het bewaken van de bijzondere identiteit en de traditionele waarden van Het Amsterdams Lyceum.

Rector-bestuurder, schoolleiding en Raad van Toezicht
Aan het hoofd van de schoolorganisatie staat de rector-bestuurder, die samen met twee conrectoren als schoolleiding verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en de doelmatige besteding van de financiële middelen. In het Managementstatuut is vastgelegd welke taken en bevoegdheden door de rector-bestuurder zijn gemandateerd aan de twee conrectoren op het gebied van de inrichting en organisatie van het onderwijs, het personeelsbeleid, de financiën en de leerlingzaken. De rector-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die vrijwel geheel bestaat uit ouders van onze leerlingen. De Raad van Toezicht wordt door de Algemene Vergadering van de vereniging benoemd.
Klik hier voor de samenstelling van de Raad van Toezicht en de Schoolleiding.

Afdelingsleiders
De schoolleiding wordt ondersteund door zes afdelingsleiders. De afdelingsleiders behartigen ieder voor een leerjaar de dagelijkse zorg voor de leerlingen en de praktische uitvoering van het onderwijs zoals het bijhouden van absenties en in behandeling nemen van verlofverzoeken en onderhouden intensief contact met de mentoren of met de zorgcoördinator als extra leerlingondersteuning nodig is. Klik hier voor een overzicht van onze afdelingsleiders.

Decanen
Onze twee decanen geven advies bij de keuze van examenprofielen en vervolgopleidingen en kunnen een leerling aanmelden voor testen. Mevrouw E. Wilsterman is onze decaan voor de eerste, tweede en derde klassen en mevrouw M. Kuyper voor de bovenbouw klassen.

In de schoolgids vindt u de contactgegevens van de schoolleiding, afdelingsleiders en decanen.