Medezeggenschaps- en Ouderraad

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes vertegenwoordigers van het personeel in de personeelsgeleding (pmr). Daarnaast zitten er uit de ouder (omr)- en de leerlinggeleding (lmr) ieder drie vertegenwoordigers in de MR. Iedere geleding kiest vanuit de eigen achterban zijn vertegenwoordigers. De bevoegdheden van dezegeledingen zijn niet altijd dezelfde. Zo heeft bijvoorbeeld de personeelsgeleding ruimere inspraak als het gaat over arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en arbeidsomstandigheden.

De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De MR spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen. De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of zelfs instemming van de medezeggenschapsraad nodig om een besluit te kunnen maken. De MR heeft jaarlijks tweemaal overleg met het bestuur, daarnaast zijn er ongeveer zes vergaderavonden waar eerst de PMR afzonderlijk vergadert, vervolgens de volledige MR en afsluitend de volledige MR met de schoolleiding. De vergaderingen zijn openbaar, behalve waar er vertrouwelijke informatie gedeeld wordt. 

De ouderraad
De ouderraad (OR) is het overlegorgaan van de ouders schoolleidingem. De Ouderraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de ouders van leerlingen van de school en brengt advies uit aan de schoolleiding over alle schoolorganisatorische aangelegenheden.

Samenstelling ouderraad
De leden van de ouderraad worden gekozen door ouders. Ouders worden over de verkiezing en kandidaatstelling rechtstreeks geïnformeerd. Verkiezingen worden jaarlijks gehouden. Voor vragen kunt u contact opnemen via ouderraad@amsterdams.com of via de voorzitter <a href=”mailto:voorzitterouderraad@amsterdams.com”

Phillip Bueters (A4, secretaris),  Karen de Haas van Dorsser-Van Lohuizen (1A), Laurens Kruijt (G5), Remy Maarschalk (A3), Dennis Maat (G3), Julie Nieuweweme (1D), Ghislaine Prins (A3), Tessa Proost (A2), Marc Reijnhoudt (A3, voorzitter), Annette Schön (G2), Jeroen van Weers (G4).

Remy Maarschalk, Dennis Maat en Tessa Proost zijn als ouderlid van de Medezeggenschapsraad verbonden aan de Ouderraad.

Volgens artikel 14 van het schoolreglement behartigt de ouderraad de gemeenschappelijke belangen van de ouders van leerlingen en brengt de ouderraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de schoolleiding over alle schoolorganisatorische aangelegenheden. De ouderraad streeft er onder meer naar om de ontwikkeling en de voortgang van de school te ondersteunen, een intermediair te zijn tussen de ouders/verzorgers en de school, mede te bevorderen dat ouders/verzorgers zich betrokken voelen bij de school en de (gemeenschappelijke) belangen van de ouders/verzorgers en de leerlingen te behartigen.

De leden van de ouderraad vergaderen ongeveer zes keer per jaar met elkaar en ongeveer vier keer per jaar met  de schoolleiding.

Advies aan de schoolleiding
In periodiek overleg met de schoolleiding worden (actuele) thema’s die de school betreffen besproken. De ouderraad volgt relevante ontwikkelingen en brengt de mening van ouders van leerlingen naar voren.

Bemiddeling
De ouderraad kan voor ouders een spreekbuis zijn voor onderwerpen die breder onder ouders leven of die voor individuele ouders lastig te bespreken zijn.

Ondersteuning bij activiteiten
De ouderraad ondersteunt de school bij evenementen en activiteiten. Leden van de ouderraad zijn aanwezig tijdens open dagen en voorlichtingsavonden en op de kennismakingsdagen op Wolkenland. Ook organiseert de ouderraad ieder jaar voor eindexamenleerlingen en examinatoren de examenborrel, een bijeenkomst met een drankje en hapje voor de start van het centraal examen. 

Eigen initiatieven
De ouderraad overlegt en vormt zich een mening over schoolorganisatorische zaken, bespreekt relevante onderwerpen met de schoolleiding en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zijn komen zijn onder meer straffen, werkdruk, contacten tussen ouders en school, festiviteiten en andere zaken die van belang zijn in de relatie tussen ouders van leerlingen en school.

Tenminste één keer per jaar organiseert de ouderraad een bijeenkomst voor ouders over een actueel thema dat verband houdt met opvoeding en/of schoolzaken. Eens in de drie jaar houdt de ouderraad een tevredenheidsonderzoek onder ouders van leerlingen.

Kandidaten en verkiezingen
Naast een overlegorgaan voor de schoolleiding is de ouderraad ook een plek om op een andere manier als ouder betrokken te zijn bij de school van uw kind.Ieder schooljaar worden verkiezingen voor de ouderraad gehouden. Deze vinden plaats na de zomervakantie, zodat ook ouders van eersteklassers zich kandidaat kunnen stellen. Het streven is om ouders van alle jaarlagen te betrekken bij de ouderraad en alle klassen en afdelingen evenredig vertegenwoordigd te hebben binnen de ouderraad.