Search
Close this search box.

Klachten en vertrouwenspersonen

Klachten kunnen het best eerst bij de schoolleiding kenbaar worden gemaakt. Mogelijk kan de klacht dan direct verholpen worden. Wie eerst advies wil over te ondernemen stappen, kan zich wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon, met name bij klachten over seksuele intimidatie, racisme en geweld. Daarnaast fungeren twee docenten, de heer Wouter van Wijk en mevrouw Xandra Koorndijk, als contactpersonen die speciaal door leerlingen met klachten kunnen worden geraadpleegd.

De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht. De commissie is bedoeld voor ernstige situaties waarbij de klager in eerste instantie op school geen gehoor vindt of waarbij niet in goed overleg een oplossing voor de klacht is gevonden. Het kan hierbij zowel gaan om conflicten tussen leerlingen of personeel onderling, als tussen personeel en leerlingen. De taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in de klachtenregeling, die onder Statuten en reglementen op onze site staat.

U kunt hier de klachtenregeling lezen.

Een klacht kan rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend, of door tussenkomst van de vertrouwenspersoon. Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt in eerste instantie contact op met de klager en de school of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot een van de volgende routes:

Route 1: Interne klachtbehandeling.
Als de LKC denkt dat een klacht snel kan worden opgelost, wordt de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Als de betrokkenen dat al hebben geprobeerd of geen heil zien in interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor mediation of de formele klachtprocedure.

Route 2: Mediation
Als beide partijen een voorkeur hebben om onder externe begeleiding zelf tot een oplossing te komen, kan er mediation plaatsvinden.

Route 3: Formele procedure
Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan het advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen Postbus 85191, 3508 AD Utrecht info@onderwijsgeschillen.nl

Contact- en vertrouwenspersonen
Onze contact- en vertrouwenspersonen binnen school zijn mevrouw Xandra Koorndijk xkoorndijk@amsterdams.com en de heer Wouter van Wijk wvanwijk@amsterdams.com