Van de ouderraad – november 2021

In memoriam Laurens Kruijt 
Midden in de zomervakantie bereikte de Ouderraad het overlijdensbericht van Laurens Kruijt. Een volslagen onverwacht en bijzonder droevig bericht. Wij hebben Laurens meegemaakt als een belangrijke drijvende kracht achter de raad, een zorgvuldig denker en gesprekspartner maar bovenal een bijzonder aimabel en fijn mens. Onze gedachten gaan uit naar Pelagia, Kyra, Tymon. We zullen Laurens missen en wensen zijn geliefden alle sterkte toe.       

Update van de Ouderraad 
De Ouderraad is voor en na de zomervakantie weer bijeengekomen voor onderling overleg en overleg met de schoolleiding. We hielden een vinger aan de pols over de onderwerpen die we actief volgen, waaronder corona, de communicatie met de ouders, de (mentor)zorg voor het welzijn van onze kinderen en – gelukkig kan het weer – de schoolreizen.  

OR-verkiezingen 
Door het overlijden van Laurens Kruijt en het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden zijn nieuwe verkiezingen nodig om de bezetting van de Ouderraad op peil te houden. Twee leden stellen zich herkiesbaar, daarnaast ontstaan twee vacatures. Vandaar het vriendelijke verzoek om zich kandidaat te stellen voor de OR. De Ouderraad van Het Amsterdams Lyceum en de schoolleiding werken in een goede sfeer samen om de school van uw kind nóg beter en fijner te maken. Als ouder wordt u in de ouderraad in de gelegenheid gesteld daaraan een steentje bij te dragen. Binnenkort versturen we een nader bericht over de verkiezingen en de wijze van kandidaatstelling. 

Aanpassing schoolreglement  
De Ouderraad heeft met de Schoolleiding overlegd over de aanpassing van het schoolreglement aan de nieuwe bestuursstructuur van de school. Die heeft geen directe invloed op de ouderraad wat betreft onze doelstelling, taken, werkwijze of  samenstelling. Wel beschrijven de artikelen die betrekking hebben op de Ouderraad deze zaken voortaan uitgebreider. Zo wordt duidelijker wat de ouders van de Ouderraad kunnen verwachten en daar is wat ons betreft niets op tegen.     

Ouderenquête  
Ondanks het bijzondere coronajaar hebben we voor de zomer in een eigen enquête om uw mening gevraagd. Als Ouderraad peilen we eens per 3 jaar wat er leeft bij de ouders, en hoe ze oordelen over zaken als de veiligheid op school, de houding van docenten en mentoren en het toepassen van regels op Het Amsterdams Lyceum. Het levert in de regel goede aanknopingspunten op voor ons overleg met de schoolleiding. Het rapport over de enquête kunt u binnenkort verwachten, nadat we de hoofdlijnen met de schoolleiding hebben besproken. Alvast een tipje van de sluier: ouders waarderen HAL en de docenten over het algemeen bijzonder positief, maar natuurlijk zijn er zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Daarom is het goed te weten, dat de schoolleiding heeft toegezegd haar voordeel te doen met uw feedback.  

Communicatie 
Zoals gemeld blijft communicatie, tussen alle geledingen, een terugkerend punt van aandacht. In dat kader: ouders die met kwesties zitten die ze niet direct met mentoren, docenten of schoolleiding kunnen bespreken, of waarbij dat niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kunnen mailen naar ouderraad@amsterdams.com

Phillip Bueters (kind in A5, secretaris) 

Karen de Haas van Dorsser-Van Lohuizen (2A) 

Remy Maarschalk (A4, ook MR-lid) 

Dennis Maat (G4, ook MR-lid)   

Julie Nieuweweme (2B) 

Ghislaine Prins (A4)   

Tessa Proost (A3, ook MR-lid) 

Marc Reijnhoudt (A4, voorzitter)  

Annette Schön (A3) 

Jeroen van Weers (G5)