metamenu

Magister Vandaag

Hero

Ouderraad

 

 

Welkom op de pagina van de ouderraad

De ouderraad (OR) is het overlegorgaan van de ouders met de schoolleiding. De Ouderraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de ouders van leerlingen van de school en brengt advies uit aan de schoolleiding over alle schoolorganisatorische aangelegenheden waarbij deze belangen een rol spelen. 

De ouderraad wil bevorderen dat ouders/verzorgers zich betrokken voelen bij de school. De leden van de ouderraad worden gekozen door ouders. Ouders worden over de verkiezing en kandidaatstelling rechtstreeks geïnformeerd. Verkiezingen worden jaarlijks gehouden.   

De drie leden van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad maken deel uit van de ouderraad. Voor vragen kunt u contact opnemen via ouderraad@amsterdams.com ,  U kunt ook direct contact opnemen met de voorzitter via: voorzitterouderraad@amsterdams.com

Taken van de ouderraad

Volgens artikel 14 van het schoolreglement behartigt de ouderraad de gemeenschappelijke belangen van de ouders van leerlingen en brengt de ouderraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de schoolleiding over alle schoolorganisatorische aangelegenheden waarbij  deze belangen een rol spelen.

Volgens het huishoudelijk reglement streeft de ouderraad er onder meer naar: de ontwikkeling en de voortgang van de school te ondersteunen, een intermediair te zijn tussen de ouders/verzorgers en de school, mede te bevorderen dat ouders/verzorgers zich betrokken voelen bij de school en de (gemeenschappelijke) belangen van de ouders/verzorgers en de leerlingen te behartigen.

Advies aan de schoolleiding
In periodiek overleg met de schoolleiding worden (actuele) thema’s die de school betreffen
besproken. De ouderraad volgt relevante ontwikkelingen en brengt de mening van ouders van leerlingen naar voren.

Bemiddeling
De ouderraad kan voor ouders een spreekbuis zijn voor onderwerpen die breder onder ouders leven of die voor individuele ouders lastig te bespreken zijn.

Ondersteuning bij activiteiten
De ouderraad ondersteunt de school bij evenementen en activiteiten. Leden van de ouderraad zijn aanwezig tijdens open dagen en voorlichtingsavonden en op de kennismakingsdagen op Wolkenland. Ook organiseert de ouderraad ieder jaar voor eindexamenleerlingen en examinatoren de examenborrel, een bijeenkomst met een drankje en hapje voor de start van het centraal examen. 

Eigen initiatieven
De ouderraad overlegt en vormt zich een mening over schoolorganisatorische zaken, bespreekt relevante onderwerpen met de schoolleiding en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zijn komen zijn onder meer straffen, werkdruk, contacten tussen ouders en school, festiviteiten en andere zaken die van belang zijn in de relatie tussen ouders van leerlingen en school.

Tenminste één keer per jaar organiseert de ouderraad een bijeenkomst voor ouders over een
actueel thema dat verband houdt met opvoeding en/of schoolzaken.

Eens in de drie jaar houdt de ouderraad een tevredenheidsonderzoek onder ouders van leerlingen.

Kandidaten en verkiezingen

Naast een overlegorgaan voor de schoolleiding is de ouderraad ook een plek om op een andere manier als ouder betrokken te zijn bij de school van uw kind.
Ieder schooljaar worden verkiezingen voor de ouderraad gehouden. Deze vinden plaats na de zomervakantie, zodat ook ouders van eersteklassers zich kandidaat kunnen stellen. Het streven is om ouders van alle jaarlagen te betrekken bij de ouderraad en alle klassen en afdelingen evenredig vertegenwoordigd te hebben binnen de ouderraad.

De leden van de ouderraad vergaderen ongeveer 6 keer per jaar met elkaar en ongeveer 4 keer per jaar met  de schoolleiding.

Samenstelling ouderraad schooljaar 2021 - 2022

Phillip Bueters (A5, secretaris),  Karen de Haas van Dorsser-Van Lohuizen (A2), Remy Maarschalk (A4), Dennis Maat (G4), Julie Nieuweweme (A2), Ghislaine Prins (A4), Tessa Proost (1E en A3), Marc Reijnhoudt (A4, voorzitter), Annette Schön (A3), Jeroen van Weers (G5).

Remy Maarschalk, Dennis Maat en Tessa Proost zijn als ouderlid van de Medezeggenschapsraad verbonden aan de Ouderraad.

 

 

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook