Gezonde schoolkantine

Het Amsterdams Lyceum is een omgeving waar gezond kiezen gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen. Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.  Op het Amsterdams Lyceum vinden we het belangrijk dat […]

Statuten en reglementen

Hieronder vindt u de statuten en regelementen van onze school. Klik hier voor de statuten van Het Amsterdams Lyceum. Klik hier voor het leerlingenstatuut van Het Amsterdams Lyceum. Klik hier voor het pestprotocol van Het Amsterdams Lyceum. Klik hier voor het bestuursreglement van Het Amsterdams Lyceum. Klik hier voor het managementstatuut van Het Amsterdams Lyceum. Klik hier voor het privacyreglement en bijlagen van Het Amsterdams Lyceum. Klik hier voor de integriteitscode van Het […]

Medezeggenschaps- en Ouderraad

MedezeggenschapsraadDe medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes vertegenwoordigers van het personeel in de personeelsgeleding (pmr). Daarnaast zitten er uit de ouder (omr)- en de leerlinggeleding (lmr) ieder drie vertegenwoordigers in de MR. Iedere geleding kiest vanuit de eigen achterban zijn vertegenwoordigers. De bevoegdheden van dezegeledingen zijn niet altijd dezelfde. Zo heeft bijvoorbeeld de personeelsgeleding ruimere inspraak […]

Schoolresultaten en Bestuursverslag

SchoolresultatenVeel informatie over onze school bijvoorbeeld ‘uit welke stadsdelen komen de leerlingen vandaan, wat zijn de eindexamenresultaten en hoe is de zorg geregeld’ zijn op te zoeken via de website www.scholenopdekaart.nl. Dit is een initiatief van de VO raad. De gegevens worden zowel door het ministerie van onderwijs als door de school zelf geleverd. Klik hier om […]

Duurzaamheid school

Onze schoolgebouw is door de gemeente als monument aangewezen. Architecten Herman en Jan Baanders hebben in de stijl van de Amsterdamse School het gebouw ontworpen. In 1920 werd onze school in gebruik genomen. Sindsdien hebben vele renovaties, restauraties en innovaties plaatsgevonden, waarbij duurzaamheid de laatste twintig jaar voorop stond. Naar een duurzame schoolDe eerste fase […]

Schoolplan

In het schoolplan kunt u lezen over onze missie, ons onderwijskundig beleid, extra leerlingondersteuning wanneer dat nodig is, ons personeelsbeleid en financieel beleid. Klik hier voor het schoolplan van Het Amsterdams Lyceum.

Organisatie

SchoolverenigingUniek is dat Het Amsterdams Lyceum in stand wordt gehouden door een schoolvereniging en niet zoals veel scholen in Nederland behoren tot een stichting waarbij meerdere scholen zijn aangesloten. Bij de aanmelding wordt de ouders gevraagd lid te worden van onze vereniging. Ook alle personeelsleden van de school zijn lid van de vereniging, die een […]

Algemeen bijzonder onderwijs

Het Amsterdams Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Dit komt op twee manieren tot uiting. Alle leerlingen zijn welkom ongeacht godsdienst of herkomst. Ons onderwijs wordt gegeven vanuit de grondgedachte van volledige vrijheid van meningsuiting. Dit betekent dat de leerstof nooit vanuit een ideologisch of dogmatisch standpunt wordt gepresenteerd en dat docenten […]

Het oudste lyceum

Een beetje trots zijn we er wel op: Het Amsterdams Lyceum is het oudste lyceum van Nederland. De school werd in 1917 gesticht door dr. C.P. Gunning (1886-1960), een groot voorstander van het toen nieuwe schooltype ‘lyceum’ waarin gymnasium en hbs verenigd werden. Gunning bleef als eerste rector in functie tot 1952. Zijn humanistische levensvisie […]

Onze school

Het Amsterdams Lyceum is een school voor categoraal VWO-onderwijs waar een gymnasium- of een atheneumdiploma behaald kan worden. Daarnaast kunnen leerlingen een internationaal erkend certificaat versterkt Engels, Spaans of Italiaans behalen. Het Amsterdams Lyceum bestaat ruim honderd jaar, is een school met tradities maar wel met het onderwijs van nu. Ons uitgangspunt is het bijzonder […]